Інтернатура є обов’язковою формою післядипломної підготовки випускників всіх факультетів вищих медичних закладів освіти ІІІ-ІУ рівнів акредитації незалежно від підпорядкування та форми власності, після закінчення якої їм присуджується кваліфікація лікаря – спеціаліста певного фаху.

Основним завданням інтернатури є підвищення рівня практичної підготовки випускників медичних закладів освіти, їх професійної готовності до самостійної лікарської діяльності. Інтернатура проводиться в очно-заочній формі навчання на кафедрах вищих медичних закладів освіти та стажування в базових установах і закладах охорони здоров’я.

Зарахування випускників в інтернатуру здійснювалось наказом управління охорони здоров’я облдержадміністрації. Підставою для зарахування в інтернатуру є диплом лікаря з певної лікарської спеціальності, посвідчення про скерування на роботу за персональним розподілом, довідка про право самостійного працевлаштування та довідка про навчання за державним замовленням разом із гарантійними листами. Першочергово здійснювалось зарахування випускників, які приїхали за персональним розподілом, а потім з довідками та гарантійними листами, які засвідчували потребу у фахівцях різних напрямків.

Відповідно наказів УОЗ «Про зарахування випускників вузів на посади лікарів – інтернів з терміном навчання на 1-3 роки» в область із 12-ти вищих медичних навчальних закладів (ВМНЗ) прибуло 109 випускників, що навчались за державним замовленням, або 72,2 % від кількості інтернів, які Комісіями по працевлаштуванню спочатку були направлені в область: 151 випускник, із яких - 122 лікувальна справа, 26 - педіатрія та 3 - стоматологія).

Однією із причин стовідсоткового не прибуття інтернів, які навчались за державним замовленням для проходження інтернатури в область відповідно до поданих заявок є внесені зміни до Закону України «Про вищу освіту» (ст.64), які надали право випускникам відмовитись від попереднього комісійного розподілу і самостійно вишукувати собі роботу.

Із загальної кількості, що прибули випускників - 41 випускник прибув із Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова (37,6%), 28 випускників із Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (25,7%), 11 випускників із ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», 7 випускників із ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Гербачевського» (6,4%), 10 випускників із Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького (9,2%), 4 випускника із ДВНЗ України «Українська медична стоматологічна академія» та по 1-2 випускники із інших ВМНЗ. Враховуючи, що ніхто примусово не приїхав до місця проходження інтернатури, будемо надіятися, що всі інтерни після закінчення інтернатури залишаться працювати в тих закладах охорони здоров’я, які витрачали кошти на їх навчання.

Тому проходження інтернатури лікарями буде проводитися на умовах договорів, які будуть укладатися між базовою установою охорони здоров’я та інтерном.

Окрім випускників, які навчались за державним замовленням до інтернатури приступило 57 осіб, які навчались за власні кошти.

Всього в 2017 році для проходження інтернатури на базах лікувально-профілактичних закладів області зараховано 166 випускники.

Так, для проходження інтернатури за спеціальністю «Загальна практика – сімейна медицина» зараховано 26 інтернів, «Педіатрія» - 19 інтернів, «Психіатрія» - 4 інтерни, , «Анестезіологія» - 9 інтернів, «Радіологія» - 5 інтерни , «Внутрішні хвороби» - 17 інтернів (терапевти, кардіологи, ендокринологи, наркологи), «Хірургія» - 14 інтернів (із яких 4 на умовах контракту), «Неврологія» -2 інтерни, «Судово-медична експертиза» - 1 інтерн, «Дитяча хірургія» - 2 інтерни, «Урологія» - 2 інтерни, «Пульмонологія та фтизіатрія» - 2 інтерни, «Дитяча фтизіатрія» - 1 інтерн, «Клінічна онкологія» -3 інтерни, «Стоматологія» - 33 інтерни (із яких 29 на умовах контракту) «Акушерство і гінекологія» - 10 (із яких 7 на умовах контракту), «Офтальмологія» -5 інтернів, «Неонатологія» - 4 інтерни тощо.

Наказом Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика та УОЗ ОДА за №416-ос від 25.10.2016 та №2764 від 31.10.2016 року затверджено базами для проходження інтернатури випускників медичних та фармацевтичних вузів ІІІ-ІУ рівня акредитації 75 установ та підприємств комунальної власності.

Враховуючи адміністративні зміни доручено всім ЛПЗ змінити паспорта баз стажування.

Якщо випускник без поважних причин не приступив до навчання в інтернатурі до 1 вересня то він не допускається до її проходження. У таких випадках за поданням УОЗ до МОЗ України може бути зарахований до інтернатури з початку наступного навчального року. У разі запізнення на навчання в інтернатуру з поважних причин (хвороба, несвоєчасне укладання трудового договору випускником, який мав право на самостійне працевлаштування) йому може бути продовжений термін навчання на строк запізнення з дозволу МОЗ України.

Одним із важливих моментів – це організація навчального процесу. Підготовка лікарів в інтернатурі здійснюється за індивідуальними навчальними планами, розробленими інтернами разом з безпосередніми керівниками на початку навчання на підставі типових навчальних планів і програм післядипломної підготовки у відповідності до кваліфікаційних характеристик фахівців з лікарських спеціальностей.

Бази стажування - це базові установи та заклади охорони здоров’я, які використовуються з метою первинної спеціалізації випускників вищих медичних закладів освіти, що мають у своєму складі структурні підрозділи, підготовка у яких передбачена навчальним планом та програмою інтернатури з відповідної спеціальності.

Робота з організації інтернатури проводиться відповідно до регламентуючих документів, зокрема вищезазначеним Положенням, Рекомендаціями щодо формування плану працевлаштування випускників вищих навчальних закладів (лікарів, провізорів) та їх працевлаштування, затверджених МОЗ України 11.07.2013 року (далі-Рекомендації), Переліком спеціальностей навчання в інтернатурі, затверджених Наказом МОЗ № 81тощо.

В УОЗ повністю сформований персональний склад випускників, які направлені для працевлаштування у заклади охорони здоров'я Житомирської області та здійснюється контроль за доїздом лікарів-інтернів до місця проходження в інтернатурі.

Так згідно наказів УОЗ «Про зарахування випускників вузів на посади лікарів – інтернів з терміном навчання на 1-3 роки» регламентовано інформування сектору з питань персоналу УОЗ закладами охорони здоров'я про доїзди лікарів-інтернів до баз стажування.

Таким чином, заклади охорони здоров'я (далі – ЗОЗ) інформують УОЗ про доїзд лікарів-інтернів, зарахування в інтернатуру випускників ВНЗ та відрядження їх до баз стажування. 

Як в минулому так і в поточному році, видані УОЗ накази «Про зарахування випускників вузів на посади лікарів – інтернів з терміном навчання на 1-3 роки» повністю відповідають запропонованим зразкам Рекомендацій щодо формування плану працевлаштування випускників вищих навчальних закладів (лікарів, провізорів) та їх працевлаштування, затверджених МОЗ України 11.07.2013 року.

У роз’ясненні МОЗ України зазначено, що обов’язковою умовою для навчання випускників, які навчалися за державним замовленням в інтернатурі за кошти державного бюджету є укладання угоди між випускником та керівником закладу охорони здоров’я щодо гарантії відпрацювання ним у цьому закладі не менше трьох років після закінчення інтернатури.

Як було зазначено, організація навчального процесу один із самих важливих етапів проходження інтернатури.

Головний лікар забезпечує знайомство лікарів-інтернів з напрямами діяльності базового закладу, районним обслугову3ванням населення, правилами внутрішнього трудового розпорядку, правилами охорони праці і техніки безпеки, правилами та обов’язками лікарів-інтернів.

Відповідальний за інтернатуру на базі стажування організовує стажування лікарів-інтернів у відповідності з типовими навчальними планами і програмами, працюючи у тісній взаємодії з деканатом інтернатури та профільними кафедрами вищого медичного закладу освіти та головними спеціалістами УОЗ, складає графік роботи лікарів-інтернів у відповідності до індивідуальних планів підготовки лікарів.

Безпосередній керівник лікарів інтернів призначається наказом УОЗ з розрахунку на 1 керівника не більше 7 лікарів –інтернів., який залучає інтернів до систематичної активної участі в діагностичній, лікувальній роботі передбачених індивідуальними планами підготовки лікарів –інтернів., проводить планові й тематичні клінічні обходи, аналіз історій хвороб, співбесіди, семінари, практичні заняття. Безпосередній керівник несе повну моральну та юридичну відповідальність за всі діагностичні та лікувальні дії лікаря –інтерна.

 

ПРАВА ЛІКАРІВ –ІНТЕРНІВ

1. Користуватися лабораторіями, кабінетами, аудиторіями, читальними залами, бібліотеками та іншими навчальними і допоміжними підрозділами.

2. Брати участь у виробничих нарадах кафедр і баз стажування в обговоренні питань удосконалення навчального процесу та інших питань пов’язан7их з навчанням і побутом інтернів.

3. Забезпечення проживання в гуртожитку вищого медичного закладу освіти під час навчання на кафедрі та в гуртожитку закладу під час стажування.

 

ОБОВЯЗКИ

1.Здобувати, поглиблювати і удосконалювати професійні знання, вміння і навички.

2. У повному обсязі своєчасно виконувати навчальний план і програму інтернатури.

3. Виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку в установах і закладах охорони здоров’я, правила проживання у гуртожитках.

 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ МАЮТЬ БУТИ на БАЗАХ СТАЖУВАННЯ

 1. Наявність документів, які регулюють порядок проходження інтернатури (наказ Міністерства охорони здоров’я України від 19.09.1996 року №291 «Про затвердження Положення про спеціалізацію (інтернатуру) випускників вищих медичних і фармацевтичних закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації», накази управління охорони здоров’я, накази управління охорони здоров’я облдержадміністрації з питань організації і проведення інтернатури, про затвердження керівників лікарів-інтернів).
 2. Наявність у відділеннях, де проходять заочний цикл інтернатури інтерни, куточків інтерна.
 3. Список інтернів, які проходять підготовку на базі стажування, із зазначенням спеціальності в інтернатурі.
 4. Типові навчальні плани і програми зі спеціальностей, за якими проводиться підготовка в інтернатурі.
 5. Графік проходження стажування інтернів на базах спеціалізації.
 6. Індивідуальні навчальні плани інтернів.
 7. Річні плани роботи з підготовки інтернів і звіти по них.
 8. Журнал зауважень і пропозицій за результатами перевірки роботи базового закладу стажування і їх реалізація.
 9. Журнал результатів перевірки знань і умінь інтернів.
 10. Методичні вказівки до програми підготовки інтернів (в міру їх надходження).
 11. Набір тестів, ситуаційних задач, ЕКГ, рентгенограм тощо).
 12. Графік чергувань лікарів-інтернів.
 13. План клінічних конференцій, клінічних розборів хворих.
 14. План проведення санітарно-освітньої роботи інтернами серед хворих та населення.

 

ВИМОГИ ДО БАЗИ

1. Мати можливість надати лікарям-інтернам робочі місця і обсяг роботи відповідно до вимог навчальних планів та програм інтернатури з певної спеціальності.

2. Мати навчальні приміщення для лікарів-інтернів, обладнанні необхідними навчально-методичними посібниками, таблицями, макетами, стендами, сучасними технічними засобами навчання.

3. Мати можливість забезпечити інтернів гуртожитком відповідно до існуючих тарифів.

 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ЯКІ ПОАИНЕН МАТИ ЛІКАР-ІНТЕРН

- індивідуальний план роботи,

- журнал обліку всіх видів роботи (в журнал вносяться дані про проведену інтерном роботу за тиждень (місяць) з візою безпосереднього керівника і залік після закінчення розділів програми),

- залікова книжка інтерна (у журналі обліку роботи),

- реферати,

- посвідчення лікаря –інтерна.

 

ВІЛЬНЕННЯ ТА ПОНОВЛЕННЯ В ІНТЕРНАТУРІ

- за невиконання навчального плану і програми,

- за порушення правил внутрішнього трудового розпорядку,

- за пропуск занять (в т.ч. з поважних причин, якщо лікар-інтерн пропустив більше третини занять),

- за непрацездатністю, якщо за висновком лікарсько-консультативної комісії або медико-соціальної експертної комісії визначена непрацездатність лікаря-інтерна за певною спеціальністю.

Відрахування з очної частини здійснюється наказом ректора навчального закладу.

Поновлення для осіб з поважними причинами (стан здоров’я), без поважних причин поновлення на контрактній основі.

 

Завідуюча сектором з питань персоналу

управління охорони здоров’я облдержадміністрації

Людмила Білошицька